TianJin Huabo....

China Address:

3-1-1302Xin Ya Ju,Xin Wen Hua Garden,Rong Ye Street,He Ping Distyict, Tian Jin,China
Postcode:300021
Tel:022-27232258
Fax:022-27232258
E-mail:zhang